چگونگی کارکرد و عملکرد شمع ماشین در روشن شدن خودرو