کویل ماشین

سپتامبر 23, 2019

عملکرد سیم پیچی القایی کویل ماشین

قاعده کار کویل ماشین بر اساس القای جریان الکتریکی می باشد که میان سیم پیچ های داخل آن صورت می گیرد. کویل ماشین که در شرکت های خودروسازی ساخته می شوند، شامل سه دسته می شوند. دو سیم پیچ و یک مغزی داخلی هم مبنای کار کویل ماشین می باشند. به اینگونه که سیم پیچ ثانویه با دور بالا پوششی از جنس سیم پیچ اولیه با دور پایین را دارا می باشد